Výroční ceny České eventové asociace (ČEA) je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti eventové komunikace, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty, nadstandardní služby dodavatelů poskytnuté v rámci eventových projektů a přispět tak ke zvýšení významu eventového průmyslu v České republice.


Výherci v jednotlivých kategoriíchGalerieSoutěžní kategorie

A
B2B EVENT
Eventové projekty pro klienty
a obchodní partnery
B
B2E EVENT
Eventové projekty
pro zaměstnance
C
B2P/P2P EVENT
Eventové projekty
pro veřejnost
D
B2C EVENT
Eventové projekty
pro spotřebitele
E
Inovace roku
Revoluční eventový
projekt

GRAND PRIX

Porota vyhlásí z přihlášených eventových projektů, které získaly 1. místo v kategorii A. B. C. nebo D. absolutního vítěze – GRAND PRIX.Co získáte?

V případě podání přihlášky:

 • Možnost ukázat svou práci na konkrétním eventovém projektu v rámci profesionální platformy a v případě úspěchu i veřejnosti
 • Dvě vstupenky pro jednu přihlašovanou fyzickou nebo právnickou osobu na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

V případě vítězství:

 • 1. místo:
  Certifikát s uvedením umístění na 1. místě v soutěži VC ČEA, designová trofej
 • 2.–3. místo:
  Certifikát s uvedením umístění na 2. nebo 3. místě v soutěži, designová trofej

V případě absolutního vítězství – Grand Prix

 • Poukázka na přihlášení výherní práce na celosvětovou
  soutěž Beaworld
 • Certifikát o ocenění GP VC ČEA
 • Designová trofej

Obecná pravidla pro všechny soutěžní kategorie VC ČEA

Eventový projekt

Přihlášený eventový projekt byl realizován v kalendářním roce 2017. V rámci přihlašovaného eventového projektu probíhala komunikace se zadavateli primárně v českém jazyce, sekundárně v jazyce anglickém nebo slovenském.
Přihlašované eventové projekty nemusí být realizovány na území ČR, ale přihlašovatel se musí na jejich realizaci zásadním způsobem podílet, tj. jako dodavatel podstatné složky eventového projektu.

Registrace a podání přihlášky

Z důvodu velkého zájmu o posun termínu pro přihlášení prací prodlužujeme termín do 8.4.2018. Přihlášky je možné podávat pouze písemně elektronicky a na základě pokynů na stránkách www.c-e-a.cz.

Přihlašovatel

Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která podá přihlášku do soutěže VC ČEA a splní kritéria soutěže. Přihlašovatel eventového projektu musí být česká právnická nebo fyzická osoba podnikající na území České republiky bez ohledu na místo realizace eventového projektu. Přihlašovatel odpovídá za svolení zadavatele s účastí v soutěži a se zveřejněním poskytnutých referenčních materiálů (zejména foto a video) týkajících se přihlašovaného eventového projektu. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce zodpovídá výlučně přihlašovatel.
Jeden přihlašovatel může podat neomezené množství přihlášek za předpokladu, že každá přihláška se týká jiného eventového projektu.

Poplatek za podání přihlášky

Poplatky za každou jednotlivou podanou přihlášku do VC ČEA 2018 jsou stanoveny takto:
– 12 500 Kč za 1 (jednu) přihlášku přihlašovatele
- cena za každou další přihlášku se snižuje na základě množstevní slevy viz. níže:
2 a více entries: 20,00%
3 a více entries: 26,00%
5 a více entries: 31,00%
10 a více entries: 36,00%
Množstevní sleva se vztahuje na nákup přihlášek v rámci jednoho nákupu/jedné faktury nikoli podle počtu přihlášek.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Členové ČEA mají slevu 20 % z celkové částky poplatků z přihlášek. Pořadatel vystaví na základě podané přihlášky nebo přihlášek přihlašovateli fakturu se splatností 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne vystavení a zašle ji e-mailem přihlašovateli. Přihlášky, u kterých nebudou uhrazeny poplatky za jejich podání nejpozději do posledního dne období, ve kterém je možné přihlášky podávat. budou ze soutěže vyřazeny bez náhrady.

Kompletnost přihlášky

Náležitosti:

 • Název eventového projektu
 • Rozpočtová kategorie (popis kategorií) eventového projektu
 • Cíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu v rozsahu.
 • Video/slideshow z eventového projektu v délce max. 3 min
 • Fotodokumentace z eventového projektu v rozsahu max. 5 fotografií s rozlišením pro tisk
 • Přihlašovaná soutěžní kategorie
 • Role přihlašovatele v celém eventovém projektu (realizátor, dodavatel, atp.)
 • Kontaktní osoba, e-mail a telefon přihlašovatele pro komunikaci s ČEA

V případě nepřesností či nejasností uvedených v přihlášce bude přihlašovatel obratem kontaktován zástupcem ČEA k doplnění. V případě, že přihlášky nebudou ani po výzvě kompletní, nebude přihlašovaný eventový projekt zařazen do soutěže. Přihlašovatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplaceného přihlašovacího poplatku.

Odvolání přihlášky

Přihlašovatel může svou přihlášku do soutěže odvolat nejdéle do konce termínu pro podávání přihlášek, tj. do 8. 4. 2018.


Porota VC ČEA

Porotci jsou vybíráni z řad nezávislých odborníků, zadavatelů eventů a zástupců event-marketingových agentur a dodavatelů poskytujících své služby převážně v oblasti eventového marketingu. Kompletní porota, včetně předsedy poroty, bude zveřejněna při zveřejnění SHORTLISTU.

Členové porotyAndrea Faflíkovápředsedkyně poroty
(Regional Senior PR & Event Manager, Lego)


Sašo BelovskiBusiness development director, Prague International Marathon

Jan BinarCEO, McCann Erickson

Tomáš BrožEvent manager, Philip Morris ČR

David GaydečkaCoowner, Metronome festival

Marek HlavicaExecutive director, Asociace komunikačních agentur

Monika HrubalováVnější vztahy a komunikace, VŠOP

Jana JuskováCorporate and Marketing Communication, MOL

Tomáš KovářOwner, Fox Hunter, člen výboru ČEA

Jan KubinecSales director, AV Media, místopředseda ČEA

Svetlana MečiarováCountry manager, Creative Pro, člen výboru ČEA

Antonín ParmaChairman of the association, Meltingpot forum

Aleš PýchaMarketing & Solootions Director, FTV Prima

Norbert PýchaCEO, Event Arena, předseda ČEA

Vít RozehnalCo-founder, MVP events, místopředseda ČEA

Filip RožánekŠéfredaktor, M&M

Tereza VránkováHead of Marketing and PR Communication, Samsung Electronics

Hlasování poroty

Hlasování porotců je dvoukolové.

První kolo

Každý porotce samostatně prostřednictvím online aplikace ohodnotí splnění konkrétních kritérií u všech do soutěže podaných platných přihlášek. K dispozici je škála od 0 do 3, přičemž jednotlivá ohodnocení mají následující význam:

 • 0 (nedostatečné pro uvedení na SHORTLIST)
 • 1 (doporučení pro uvedení na SHORTLIST),
 • 2 (doporučení pro udělení výhry),
 • 3 (doporučení na 1. místo v dané kategorii).

V kategoriích A, B, C, a D se hodnotí následující kritéria: kreativita (40 %), efektivita a exekuce (40 %), splnění briefovaných cílů a výsledek/dopad (20 %). Kategorie E není v prvním kole hodnocena.
Na základě hlasování porotců v prvním kole bude sestaven SHORTLIST.
O zařazení přihlášeného eventového projektu na SHORTLIST bude organizátor informovat příslušného přihlašovatele e-mailem.

Druhé kolo

Druhé kolo hlasování poroty probíhá za fyzické přítomnosti porotců. Porota je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu porotců.

Po skončení online hlasování v rámci prvního kola zasedne porota ke společnému rokování s následujícím programem:

1. Moderátor zasedání poroty představí výsledky elektronického hlasování, tj. pořadí projektů v jednotlivých kategoriích A, B, C a D

2. Porota společně projde celý seznam a rozhodne o umístění přihlášených eventových projektů tak, že určí, který z přihlášených eventových projektů se umístil na 1. – 3 místě v každé kategorii. Porota rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech porotců. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

3. Porota následně rozhodne o udělení GRAND PRIX jednomu z vítězných eventových projektů, které se umístily v rámci své kategorie A, B, C a D na prvním místě.

4. O pořadí v rámci kategorie E rozhodne porota hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

Obecná práva a povinnosti poroty

Porota udělí vždy 1., 2. a 3. místo v každé kategorii, pokud je přihlášen pro danou soutěžní kategorii dostatečný počet eventových projektů, pokud je méně přihlášených projektů, porota vždy udělí ocenění od 1. místa dále. Porota nemůže vyhlásit 2 projekty na stejném místě. Porotce nesmí hlasovat, rozhoduje-li se o přihlášce, resp. eventovém projektu, kde je ve střetu zájmů, tj. zejména v případech, kde se sám porotce nebo společnost, v níž působí, z jakéhokoliv titulu, podíleli na realizaci přihlášeného eventového projektu nebo kde má blízký vztah s přihlašovatelem, zadavatelem přihlášeného eventového projektu apod. V takovém případě porotce označí střet zájmů u dané přihlášky a krátce slovně popíše příčinu střetu zájmů. V případě rozporu a nejasností se porotce obrátí na výbor ČEA ke konečnému posouzení.


Vyhlášení výsledků VC ČEA a vítězů jednotlivých kategorií

Porota v rámci slavnostního předávání ocenění vyhlásí zpravidla pouze vítěze těch soutěžních kategorií, ve kterých udělila alespoň jedno ocenění. V rámci slavnostního předávání ocenění tak nemusí být vyhlášeny soutěžní kategorie, ve kterých žádná ocenění nebyla udělena. V případě, že do některé kategorie nebude přihlášen žádný eventový projekt, vyhrazuje si pořadatel právo takovou kategorii nevyhlásit.

Slavnostní předání ocenění vítězům

Předávání ocenění vítězům v jednotlivých kategoriích proběhne 3. května 2018 ve zbrusu novém sále Dox+ v nové budově centra současného umění - Galerie Dox v Praze. Zástupce každého z oceněných přihlašovatelů obdrží oficiální výherní certifikát VC ČEA 2018 s uvedením názvu přihlašovatele,

přihlašovaného eventového projektu práce, soutěžní kategorie a získaného ocenění. Přihlašovatelům, kteří si výherní certifikát nebo trofej osobně nepřevezmou, zašle tyto pořadatel po ukončení soutěže vhodným způsobem na adresu sídla uvedenou v přihlášce.

Souhlas a prohlášení přihlašovatele

Osobní údaje

Veškerá data získaná od přihlašovatele, který je fyzickou osobou, jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlašovatel tímto odesláním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do soutěže VC ČEA, zejména jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, a to na dobu 3 (tří) let a potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo je odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako správce porušeno právo přihlašovatele na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat ocenění, stane-li se tak před jeho převzetím. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje přihlašovatele nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou osob, které budou pořadatelem pověřeny zpracováním osobních údajů. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli mohou být použity k propagaci soutěže VC ČEA zveřejněním na webových stránkách soutěže na adrese www.c-e-a.cz., v elektronické i tištěné prezentaci přihlašovatele v ročence VC ČEA 2018, při slavnostním Galavečeru za účelem vyhlášení vítězů soutěže VC ČEA a v dalších publikacích vydaných ČEA. Tato data mohou být doplněna o další osobní údaje přihlašovatele, zejména taková, která budou zachycená v rámci audiovizuálních a obrazových záznamů, včetně fotodokumentace z libovolné části soutěže, které se přihlašovatel osobně účastnil, zejména z průběhu osobních prezentací přihlášeného eventového projektu nebo projektů, předávání ocenění v rámci slavnostního Galavečeru vítězům soutěže.

Obchodní sdělení

Každý přihlašovatel odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou, to vše pro marketingové účely organizátora, tj. zejména k informování o jeho činnosti a akcích. Pokud si přihlašovatel přeje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na v přihlášce uvedenou e-mailovou adresu odvolat, může tak kdykoliv učinit písemně e-mailem zaslaným na info@c-e-a.cz.

Autorská práva

Zasláním přihlášky do soutěže uděluje přihlašovatel organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití (licenci/podlicenci) do soutěže dodaných audiovizuálních záznamů a fotodokumentace týkající se přihlašovaného eventového projektu (dále jen „chráněné materiály“), ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku v souladu s jejich povahou pro účely prezentace výsledků soutěže VC ČEA, včetně PR a marketingových účelů organizátora, zejména jejich zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítí soutěže a ČEA, v tisku bez ohledu na jeho formu, v rámci ročenky VC ČEA bude-li vydána a dalších publikací ČEA, veřejným provozováním a vystavováním rámci slavnostního Galavečera k vyhlášení vítězů VC ČEA a v televizním vysílání, bez časového, množstevního a územního omezení; přihlašovatel současně souhlasí s tím, aby dodané chráněné materiály byly organizátorem následně pro účely zveřejnění upraveny, včetně spojení s jinými díly nebo zařazení do souborného díla. Organizátor soutěže není povinen licenci využít. Účastník soutěže současně prohlašuje, že je plně oprávněn takové oprávnění udělit a že řádně vypořádal veškerá osobnostní a práva duševního vlastnictví, která by mohla být takovým užitím dodaných chráněných materiálů jakkoliv dotčena.

Přihlašovatel současně prohlašuje, že dodané chráněné materiály neobsahují skutečnosti, které by jakkoliv zasahovaly do práv a oprávněných zájmů třetích osob a/nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy, zásadami veřejného pořádku či právním řádem České republiky; přihlašovatel zejména prohlašuje, že užitím dodaných chráněných materiálů nedojde k zásahu do autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a v případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Nad rámec předchozích souhlasů, přihlašovatel podáním přihlášky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním všech ostatních údajů, textových i obrazových, které budou v přihlášce uvedeny, a které nemají povahu osobního údaje nebo autorského díla. Přihlašovatel současně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které uvedl v přihlášce, nejsou zavádějící a jsou pravdivé, a jejich zveřejněním tak nedojde k zásahu do žádných práv třetích osob, zejména do práva k názvu právnické osoby, práva na ochranu dobré pověsti a obchodního tajemství. V opačném případě odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Všeobecná pravidla soutěže VC ČEA

Přihlašovatel, který nesplní podmínky pro účast v soutěži, nebo který jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže VC ČEA bude ze soutěže jejím pořadatelem kdykoliv v jejím průběhu vyloučen. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých přihlášek do soutěže, jakož i právo na vyloučení kteréhokoliv přihlašovatele z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho přihláška nebude odpovídat plně pravidlům soutěže VC ČEA , zejména nebude pravdivě nebo bude zavádějícím způsobem uvádět informace o přihlašovaném eventovém projektu, bude posouzena jako neetická či v rozporu s dobrými mravy nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání ocenění v soutěži. Pokud se dodatečně ukáže, že vítězem se stal přihlašovatel, který nesplnil podmínky účasti v soutěži nebo je u něj dán jiný důvod pro vyloučení ze soutěže, ztrácí pozici vítěze a ocenění mu nebude přiznáno, případně, bylo-li již přiznáno, mu bude odejmuto. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato pravidla soutěže VC ČEA, případně soutěž odvolat, pozastavit, zrušit, předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA schvaluje přihlašovatel tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás