nejlepší eventy!

Každoročně oceňujeme mimořádné počiny v oblasti eventového marketingu, ať už z řad agentur nebo dodavatelů služeb. Ukažte se odborníkům i široké veřejnosti i vy!

VÝROČNÍ CENY ČEA

JE NÁRODNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EVENTY, KTERÉ SE U NÁS ZREALIZOVALY

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 2024

VÝROČNÍ CENY ČESKÉ EVENTOVÉ ASOCIACE 7. ROČNÍKU ODSTARTUJÍ JIŽ ZA PÁR DNÍ. NÍŽE NAJDETE OBECNÉ INFORMACE K SOUTĚŽI. PODROBNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY UVEŘEJNÍME V TÝDNU OD 22. LEDNA. TĚŠÍME SE NA VÁS!

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

1A

B2B eventy - na podporu obchodních vztahů

1B

B2C eventy - na podporu vztahů se zákazníky a spotřebiteli

1c

B2P eventy - na podporu vztahů s veřejností

1D

B2E eventy - na podporu vztahů se zaměstnanci

2A

Zábava a showbusiness (veřejné eventy a festivaly)

2B

Veletrhy a obchodní výstavy, odborné konference, fóra a kongresy

3

Nejkreativnější event

4

Nejlepší produkce eventu

5

Udržitelný event

POROTA

Porotci jsou vybíráni z řad nezávislých odborníků, zadavatelů eventů, zástupců event-marketingových agentur a dodavatelů poskytujících své služby převážně v oblasti eventového marketingu. Seznam porotců vám odkryjeme vložením na web ČEA do konce ledna.

OBECNÁ PRAVIDLA

EVENTOVÝ PROJEKT

Přihlášený eventový projekt byl realizován v kalendářním roce 2023. V rámci přihlašovaného eventového projektu probíhala komunikace se zadavateli primárně v českém jazyce, sekundárně v jazyce anglickém nebo slovenském. Přihlašované eventové projekty nemusí být realizovány na území ČR, ale přihlašovatel se musí na jejich realizaci zásadním způsobem podílet, tj. jako dodavatel podstatné složky eventového projektu. Do soutěže se mohou přihlásit projekty realizované klasicky (živě), v on-line formátu i eventy hybridní.

PŘIHLAŠOVATEL

Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která podá přihlášku do soutěže Výroční ceny ČEA a splní její kritéria. Přihlašovatel eventového projektu musí být česká právnická nebo fyzická osoba podnikající na území České republiky bez ohledu na místo realizace eventového projektu. Přihlašovatel odpovídá za svolení zadavatele s účastí v soutěži a se zveřejněním poskytnutých referenčních materiálů (zejména foto a video) týkajících se přihlašovaného eventového projektu. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce odpovídá výhradně přihlašovatel.

REGISTRACE A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Registraci společnosti do soutěže a následné podání přihlášky/přihlášek probíhá výhradně elektronicky přes soutěžní aplikaci ČEA. Ta se otevře v týdnu od 22. ledna 2024, poslední podání přihlášek bude možné do konce února. Přesné datumy budou zaslány přes direct mail a zveřejněny na sociálních sítích ČEA.  Pro řádné přijetí do soutěže je nutné do termínu posledního podání přihlášek také vyfakturovat a poslat potvrzení o úhradě na e-mail marketa.chacaturov@c-e-a.cz.

KOMPLETNOST PŘIHLÁŠKY (NÁLEŽITOSTI)

  • přihlašovaná soutěžní kategorie
  • název eventového projektu
  • cíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu
  • rozpočtová kategorie projektu
  • role přihlašovatele v celém eventovém projektu (realizátor, dodavatel atp.)
  • video/slideshow z eventového projektu v délce max. 3 min
  • přílohy (fotografie s rozlišením pro tisk v počtu max. 5 ks, grafy, prezentace, grafiku atp.)
  • kontaktní osoba, e-mail a telefon přihlašovatele pro komunikaci s ČEA

V případě nepřesností či nejasností uvedených v přihlášce bude přihlašovatel obratem kontaktován zástupcem ČEA k doplnění. V případě, že přihlášky nebudou ani po výzvě kompletní, nebude přihlašovaný eventový projekt zařazen do soutěže. Přihlašovatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplaceného přihlašovacího poplatku.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 24. dubna 2024 jako součást celodenní akce EVENT FEST. Celodenní eventový festival proběhne na pražském Výstavišti.

Detailní informace k slavnostnímu předávání ocenění vítězům bude Česká eventová asociace sdělovat s dostatečným předstihem přes direct mail a sociální sítě. Zástupce každého z oceněných přihlašovatelů obdrží trofej a/nebo oficiální výherní certifikát Výroční ceny ČEA 2024 s uvedením názvu přihlašovatele, přihlašovaného eventového projektu práce, soutěžní kategorie a získaného ocenění. Přihlašovatelům, kteří si trofej nebo výherní certifikát osobně nepřevezmou, zašle tyto ocenění pořadatel po ukončení soutěže vhodným způsobem na adresu sídla uvedenou v přihlášce.

Porota v rámci slavnostního předávání ocenění vyhlásí zpravidla pouze vítěze těch soutěžních kategorií, ve kterých udělila alespoň jedno ocenění. Při slavnostním předávání ocenění tak nemusí být vyhlášeny soutěžní kategorie, ve kterých žádná ocenění nebyla udělena. V případě, že do některé kategorie nebude přihlášen žádný eventový projekt, vyhrazuje si pořadatel právo takovou kategorii nevyhlásit.

VSTUPENKY

Soutěžící obdrží za každý projekt, který se dostane na shortlist, 2 vstupenky na Vyhlášení Výročních cen České eventové asociace 2024 zdarma.

Na slavnostní vyhlášení lze zakoupit vstupenky samostatně nebo ve výhodnějším balíčku společně s Event Fest.

PROHLÁŠENÍ PŘIHLAŠOVATELE

OSOBNÍ ÚDAJE

Veškerá data získaná od přihlašovatele, který je fyzickou osobou, jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlašovatel tímto odesláním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do soutěže Výroční ceny ČEA (dále jen „VC ČEA“), zejména jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, a to na dobu 3 (tří) let a potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo je odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele a dále práva o přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako správce porušeno právo přihlašovatele na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat ocenění, stane-li se tak před jeho převzetím. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje přihlašovatele nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou osob, které budou pořadatelem pověřeny zpracováním osobních údajů. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli mohou být použity k propagaci soutěže VC ČEA zveřejněním na webových stránkách soutěže na adrese www.c-e-a.cz., v elektronické i tištěné prezentaci přihlašovatele v ročence VC ČEA 2024, při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže VC ČEA a v dalších publikacích vydaných ČEA. Tato data mohou být doplněna o další osobní údaje přihlašovatele, zejména taková, která budou zachycená v rámci audiovizuálních a obrazových záznamů, včetně fotodokumentace z libovolné části soutěže, které se přihlašovatel osobně účastnil, zejména z průběhu osobních prezentací přihlášeného eventového projektu nebo projektů, předávání ocenění vítězům soutěže.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Každý přihlašovatel odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA uděluje organizátorovi v souladu se zákonem, v platném znění souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou, to vše pro marketingové účely organizátora, tj. zejména k informování o jeho činnosti a akcích. Pokud si přihlašovatel přeje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na v přihlášce uvedenou e-mailovou adresu odvolat, může tak kdykoliv učinit písemně e-mailem zaslaným na marketa.chacaturov@c-e-a.cz.

AUTORSKÁ PRÁVA

Zasláním přihlášky do soutěže uděluje přihlašovatel organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití (licenci/podlicenci) do soutěže dodaných audiovizuálních záznamů a fotodokumentace týkající se přihlašovaného eventového projektu (dále jen „chráněné materiály“) a násl. Občanského zákoníku v souladu s jejich povahou pro účely prezentace výsledků soutěže VC ČEA, včetně PR a marketingových účelů organizátora, zejména jejich zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítí soutěže a ČEA, v tisku bez ohledu na jeho formu, v rámci ročenky VC ČEA bude-li vydána a dalších publikací ČEA, veřejným provozováním a vystavováním v rámci vyhlášení vítězů VC ČEA a v televizním vysílání, bez časového, množstevního a územního omezení; přihlašovatel současně souhlasí s tím, aby dodané chráněné materiály byly organizátorem následně pro účely zveřejnění upraveny, včetně spojení s jinými díly nebo zařazení do souborného díla. Organizátor soutěže není povinen licenci využít. Účastník soutěže současně prohlašuje, že je plně oprávněn takové oprávnění udělit a že řádně vypořádal veškerá osobnostní a práva duševního vlastnictví, která by mohla být takovým užitím dodaných chráněných materiálů jakkoliv dotčena.

Přihlašovatel současně prohlašuje, že dodané chráněné materiály neobsahují skutečnosti, které by jakkoliv zasahovaly do práv a oprávněných zájmů třetích osob a/nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy, zásadami veřejného pořádku či právním řádem České republiky; přihlašovatel zejména prohlašuje, že užitím dodaných chráněných materiálů nedojde k zásahu do autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a v případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Nad rámec předchozích souhlasů, přihlašovatel podáním přihlášky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním všech ostatních údajů, textových i obrazových, které budou v přihlášce uvedeny, a které nemají povahu osobního údaje nebo autorského díla. Přihlašovatel současně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které uvedl v přihlášce, nejsou zavádějící a jsou pravdivé, a jejich zveřejněním tak nedojde k zásahu do žádných práv třetích osob, zejména do práva k názvu právnické osoby, práva na ochranu dobré pověsti a obchodního tajemství. V opačném případě odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Přihlašovatel, který nesplní podmínky pro účast v soutěži, nebo který jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže VC ČEA bude ze soutěže jejím pořadatelem kdykoliv v jejím průběhu vyloučen. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých přihlášek do soutěže, jakož i právo na vyloučení kteréhokoliv přihlašovatele z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho přihláška nebude odpovídat plně pravidlům soutěže VC ČEA, zejména nebude pravdivě nebo bude zavádějícím způsobem uvádět informace o přihlašovaném eventovém projektu, bude posouzena jako neetická či v rozporu s dobrými mravy nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání ocenění v soutěži. Pokud se dodatečně ukáže, že vítězem se stal přihlašovatel, který nesplnil podmínky účasti v soutěži nebo je u něj dán jiný důvod pro vyloučení ze soutěže, ztrácí pozici vítěze a ocenění mu nebude přiznáno, případně, bylo-li již přiznáno, mu bude odejmuto. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato pravidla soutěže VC ČEA, případně soutěž odvolat, pozastavit, zrušit, předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA schvaluje přihlašovatel tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

POTŘEBUJETE PORADIT? NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA EMAIL marketa.chacaturov@c-e-a.cz