Výroční ceny České eventové asociace 2019

Výroční ceny České eventové asociace (ČEA) je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti eventové komunikace, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty, nadstandardní služby dodavatelů poskytnuté v rámci eventových projektů a přispět tak ke zvýšení významu eventového průmyslu v České republice.

Výherci v jednotlivých kategoriích

GRAND PRIX
absolutní vítěz


2
Eventy pořádané jako vlastní produkce


Porota

 • Jan Binar, předseda poroty

  CEO / McCANN-ERICSON PRAGUE; prezident AKA

 • Jan Kubinec

  Výkonný ředitel / AV MEDIA EVENTS

 • Svetlana Mečiarová

  Country Lead / CREATIVE PRO (CZ)

 • Vít Rozehnal

  Ředitel / Event Selection

 • Norbert Pýcha

  Jednatel / EVENT ARENA

 • Tomáš Kovář

  Managing Director / Fox Hunter

 • Milan Baka

  NESCAFÉ Solution Projects Manager EMENA / Nestlé Česko

 • Aleš Pýcha

  Marketing, PR & Solootions Director / SOLOOTIONS by FTV Prima

 • Jana Jusková

  Corporate and Marketing Communication / MOL Česká republika

 • Andrea Faflíková

  Senior Brand Relations & Events Manager / LEGO

 • Tomáš Brož

  Manager Events & Festivals / Philip Morris ČR

 • Peter Zsapka

  Vedoucí komunikace / Evropská komise - zastoupení v ČR

 • Marek Hlavica

  Managing Director / AKA

 • Monika Hrubalová

  Vedoucí tiskového a informačního oddělení / Český hydrometerologický ústav

 • Antonín Parma

  Ředitel mezinárodního diskusního fóra / MELTINGPOT

 • Sašo Belovski

  Business Development Director / Prague International Marathon

 • Martin Voňka

  Producent / Metronome Production

 • Tereza Vránková

  Head of Marketing and PR Communication / Samsung Electronics Czech and Slovak

 • Jakub Bouda

  Marketing and PR Coordinator / Porsche Česká republika

 • Tomáš Doležal

  Marketing Manager CZ & SK / Mastercard Europe SA

Partneři galavečera Výročních cen 2019

Galerie


Soutěžní kategorie

1. Eventy pořádané na podporu businessu
(včetně veřejných a politických zadavatelů a neziskových projektů)

1A
Pro podporu
B2B vztahů
1B
Zaměřené
na zákazníky B2C
1C
Pro podporu vztahů
s veřejností B2P
1D
Pro
zaměstnance B2E


2. Eventy pořádané jako vlastní produkce

Zábava
a showbusiness
Vzdělávání - konference
a kongresy
Výstavy
a veletrhy


GRAND PRIX

Porota vybere absolutního vítěze z přihlášených eventových projektů, které získaly 1. místo v některé z kategorií.


Shortlist přihlášených prací

Obecná pravidla pro všechny soutěžní kategorie VC ČEA

Eventový projekt

Přihlášený eventový projekt byl realizován v kalendářním roce 2018. V rámci přihlašovaného eventového projektu probíhala komunikace se zadavateli primárně v českém jazyce, sekundárně v jazyce anglickém nebo slovenském.
Přihlašované eventové projekty nemusí být realizovány na území ČR, ale přihlašovatel se musí na jejich realizaci zásadním způsobem podílet, tj. jako dodavatel podstatné složky eventového projektu.

Registrace a podání přihlášky

Registrace přihlášek bude otevřena 18. února, posledním dnem pro odevzdání kompletních podkladů pro hodnocení je 9. březen 2019. Přihlášky je možné podávat pouze elektronicky a na základě pokynů na stránkách www.c-e-a.cz.

Přihlašovatel

Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která podá přihlášku do soutěže VC ČEA a splní kritéria soutěže. Přihlašovatel eventového projektu musí být česká právnická nebo fyzická osoba podnikající na území České republiky bez ohledu na místo realizace eventového projektu. Přihlašovatel odpovídá za svolení zadavatele s účastí v soutěži a se zveřejněním poskytnutých referenčních materiálů (zejména foto a video) týkajících se přihlašovaného eventového projektu. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce odpovídá výlučně přihlašovatel.

Poplatek za podání přihlášky

Poplatky za každou jednotlivou podanou přihlášku do VC ČEA 2019 jsou stanoveny takto:
- 15 000 Kč za jednu přihlášku přihlašovatele
- 10 000 Kč za jednu přihlášku přihlašovatele (zvýhodněná cena pro členy České eventové asociace)
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pořadatel vystaví na základě registrace přihlášky přihlašovateli fakturu se splatností 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne vystavení a zašle ji e-mailem přihlašovateli. Přihlášky, u kterých nebudou uhrazeny poplatky za jejich podání nejpozději do posledního dne období, ve kterém je možné přihlášky podávat budou ze soutěže vyřazeny bez náhrady.

Přihlašovatel, jehož práce postoupí na shortlist, obdrží 2 vstupenky na slavnostní galavečer.

Kompletnost přihlášky

Náležitosti:

 • Název eventového projektu
 • Rozpočtová kategorie
 • Cíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu
 • Video/slideshow z eventového projektu v délce max. 3 min
 • Fotodokumentace z eventového projektu v rozsahu max. 5 fotografií s rozlišením pro tisk
 • Přihlašovaná soutěžní kategorie
 • Role přihlašovatele v celém eventovém projektu (realizátor, dodavatel, atp.)
 • Kontaktní osoba, e-mail a telefon přihlašovatele pro komunikaci s ČEA

V případě nepřesností či nejasností uvedených v přihlášce bude přihlašovatel obratem kontaktován zástupcem ČEA k doplnění. V případě, že přihlášky nebudou ani po výzvě kompletní, nebude přihlašovaný eventový projekt zařazen do soutěže. Přihlašovatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplaceného přihlašovacího poplatku.


Informace k podání přihlášky do Výročních cen ČEA

Podání přihlášky probíhá výhradně elektronicky přes soutěžní systém ČEA. Systém bude otevřen od 18. února do 9. března 2019.

Při přihlášení kampaně budete potřebovat tyto údaje pro každou práci:


Kontaktní a fakturační údaje přihlašovatele


Soutěžní video (nebo slideshow ve formátu videa)
Video/slideshow shrnující celou přihlášku – objasňující průběh, rozsah akce, důležité body i výsledky. Doporučuji využít titulky či voiceover tak, aby ve videu byla vysvětlena výjimečnost vašeho počinu, podobně jako v textových polích níže. Maximální délka 3 minuty.

Pořadatelé prací, které se umístí na shortlistu, budou vyzváni k dodání 30 sec videa pro účely prezentace během závěrečného večera. Doporučuji připravit tuto verzi již během přípravy soutěžního videa.


Fotografie
Dodejte ilustrační fotografie v tiskovém rozlišení. Max 5 fotografií.


Textová pole k hodnocení přihlášky:

Porota VC ČEA

Porotci jsou vybíráni z řad nezávislých odborníků, zadavatelů eventů a zástupců event-marketingových agentur a dodavatelů poskytujících své služby převážně v oblasti eventového marketingu.

Předsedou poroty je Jan Binar, prezident AKA, CEO Mc Cann

Kompletní porota bude zveřejněna při zveřejnění SHORTLISTU.

Hlasování poroty

Hlasování porotců je dvoukolové.
Před hlasováním v prvním kole může pořadatel, prostřednictvím zvoleného oponenta z řad členů poroty, vyzvat přihlašovatele k doplnění či ujasnění některých částí přihlášky do určeného termínu.

První kolo

Každý porotce samostatně prostřednictvím online aplikace ohodnotí splnění konkrétních kritérií u všech do soutěže podaných platných přihlášek. K dispozici je škála od 0 do 3, přičemž jednotlivá ohodnocení mají následující význam:

 • 0 (nedostatečné pro uvedení na SHORTLIST)
 • 1 (doporučení pro uvedení na SHORTLIST)
 • 2 (doporučení pro udělení výhry)
 • 3 (doporučení na 1. místo v dané kategorii)

Hodnotí se následující kritéria:
- kreativita (40 %)
- náročnost a exekuce (30 %)
- přínos (vliv na chování / vnímání) (30 %)

Na základě hlasování porotců v prvním kole bude sestaven SHORTLIST.
Na shortlist postupuje 5 nejlépe hodnocených projektů v každé kategorii, nenastane-li rovnost bodů na pátém místě. V takovém případě bude shortlist odpovídajícím způsobem rozšířen. O zařazení přihlášeného eventového projektu na SHORTLIST bude organizátor informovat příslušného přihlašovatele e-mailem.

Druhé kolo

Druhé kolo hlasování poroty probíhá za fyzické přítomnosti porotců na základě živé prezentace přihlašovatele. Porota je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu porotců.

Po skončení online hlasování v rámci prvního kola zasedne porota ke společnému rokování s následujícím programem:

1. Moderátor zasedání poroty představí výsledky elektronického hlasování, tj. pořadí projektů v jednotlivých kategoriích

2. Porota vyslechne prezentace všech přihlašovatelů shortlistovaných prací.

3. Porota společně (bez účasti veřejnosti) rozhodne o umístění přihlášených eventových projektů tak, že určí, který z přihlášených eventových projektů se umístil na 1. – 3. místě v každé kategorii. Porota rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech porotců. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

4. Porota následně rozhodne o udělení GRAND PRIX jednomu z vítězných eventových projektů, které se umístily v rámci své kategorie na prvním místě.

Obecná práva a povinnosti poroty

Porota udělí vždy 1., 2. a 3. místo v každé kategorii, pokud je přihlášen pro danou soutěžní kategorii dostatečný počet eventových projektů, pokud je méně přihlášených projektů, porota vždy udělí ocenění od 1. místa dále. Porota nemůže vyhlásit 2 projekty na stejném místě.

Porotce nesmí hlasovat, rozhoduje-li se o přihlášce, resp. eventovém projektu, kde je ve střetu zájmů, tj. zejména v případech, kde se sám porotce nebo společnost, v níž působí, z jakéhokoliv titulu, podíleli na realizaci přihlášeného eventového projektu nebo kde má blízký vztah s přihlašovatelem, zadavatelem přihlášeného eventového projektu apod. V takovém případě porotce označí střet zájmů u dané přihlášky a krátce slovně popíše příčinu střetu zájmů.

Na návrh předsedy poroty může porota v odůvodněných případech hlasováním rozhodnout o změně obecných pravidel, či sloučení kategorií s nízkým počtem přihlášených prací.


Vyhlášení výsledků VC ČEA a vítězů jednotlivých kategorií

Porota v rámci slavnostního předávání ocenění vyhlásí zpravidla pouze vítěze těch soutěžních kategorií, ve kterých udělila alespoň jedno ocenění. V rámci slavnostního předávání ocenění tak nemusí být vyhlášeny soutěžní kategorie, ve kterých žádná ocenění nebyla udělena. V případě, že do některé kategorie nebude přihlášen žádný eventový projekt, vyhrazuje si pořadatel právo takovou kategorii nevyhlásit.

Slavnostní předání ocenění vítězům

Předávání vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězům v jednotlivých kategoriích proběhne 9. dubna 2019 v multifunkčním sále DOX+ Centra pro současné umění DOX. Zástupce každého z oceněných přihlašovatelů obdrží oficiální výherní certifikát VC ČEA 2019 s uvedením názvu přihlašovatele,

přihlašovaného eventového projektu práce, soutěžní kategorie a získaného ocenění. Přihlašovatelům, kteří si výherní certifikát nebo trofej osobně nepřevezmou, zašle tyto pořadatel po ukončení soutěže vhodným způsobem na adresu sídla uvedenou v přihlášce.

Souhlas a prohlášení přihlašovatele

Osobní údaje

Veškerá data získaná od přihlašovatele, který je fyzickou osobou, jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlašovatel tímto odesláním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do soutěže VC ČEA, zejména jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, a to na dobu 3 (tří) let a potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo je odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako správce porušeno právo přihlašovatele na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat ocenění, stane-li se tak před jeho převzetím. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje přihlašovatele nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou osob, které budou pořadatelem pověřeny zpracováním osobních údajů. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli mohou být použity k propagaci soutěže VC ČEA zveřejněním na webových stránkách soutěže na adrese www.c-e-a.cz., v elektronické i tištěné prezentaci přihlašovatele v ročence VC ČEA 2019, při slavnostním Galavečeru za účelem vyhlášení vítězů soutěže VC ČEA a v dalších publikacích vydaných ČEA. Tato data mohou být doplněna o další osobní údaje přihlašovatele, zejména taková, která budou zachycená v rámci audiovizuálních a obrazových záznamů, včetně fotodokumentace z libovolné části soutěže, které se přihlašovatel osobně účastnil, zejména z průběhu osobních prezentací přihlášeného eventového projektu nebo projektů, předávání ocenění v rámci slavnostního Galavečeru vítězům soutěže.

Obchodní sdělení

Každý přihlašovatel odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou, to vše pro marketingové účely organizátora, tj. zejména k informování o jeho činnosti a akcích. Pokud si přihlašovatel přeje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na v přihlášce uvedenou e-mailovou adresu odvolat, může tak kdykoliv učinit písemně e-mailem zaslaným na info@c-e-a.cz.

Autorská práva

Zasláním přihlášky do soutěže uděluje přihlašovatel organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití (licenci/podlicenci) do soutěže dodaných audiovizuálních záznamů a fotodokumentace týkající se přihlašovaného eventového projektu (dále jen „chráněné materiály“), ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku v souladu s jejich povahou pro účely prezentace výsledků soutěže VC ČEA, včetně PR a marketingových účelů organizátora, zejména jejich zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítí soutěže a ČEA, v tisku bez ohledu na jeho formu, v rámci ročenky VC ČEA bude-li vydána a dalších publikací ČEA, veřejným provozováním a vystavováním rámci slavnostního Galavečera k vyhlášení vítězů VC ČEA a v televizním vysílání, bez časového, množstevního a územního omezení; přihlašovatel současně souhlasí s tím, aby dodané chráněné materiály byly organizátorem následně pro účely zveřejnění upraveny, včetně spojení s jinými díly nebo zařazení do souborného díla. Organizátor soutěže není povinen licenci využít. Účastník soutěže současně prohlašuje, že je plně oprávněn takové oprávnění udělit a že řádně vypořádal veškerá osobnostní a práva duševního vlastnictví, která by mohla být takovým užitím dodaných chráněných materiálů jakkoliv dotčena.

Přihlašovatel současně prohlašuje, že dodané chráněné materiály neobsahují skutečnosti, které by jakkoliv zasahovaly do práv a oprávněných zájmů třetích osob a/nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy, zásadami veřejného pořádku či právním řádem České republiky; přihlašovatel zejména prohlašuje, že užitím dodaných chráněných materiálů nedojde k zásahu do autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a v případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Nad rámec předchozích souhlasů, přihlašovatel podáním přihlášky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním všech ostatních údajů, textových i obrazových, které budou v přihlášce uvedeny, a které nemají povahu osobního údaje nebo autorského díla. Přihlašovatel současně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které uvedl v přihlášce, nejsou zavádějící a jsou pravdivé, a jejich zveřejněním tak nedojde k zásahu do žádných práv třetích osob, zejména do práva k názvu právnické osoby, práva na ochranu dobré pověsti a obchodního tajemství. V opačném případě odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Všeobecná pravidla soutěže VC ČEA

Přihlašovatel, který nesplní podmínky pro účast v soutěži, nebo který jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže VC ČEA bude ze soutěže jejím pořadatelem kdykoliv v jejím průběhu vyloučen. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých přihlášek do soutěže, jakož i právo na vyloučení kteréhokoliv přihlašovatele z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho přihláška nebude odpovídat plně pravidlům soutěže VC ČEA , zejména nebude pravdivě nebo bude zavádějícím způsobem uvádět informace o přihlašovaném eventovém projektu, bude posouzena jako neetická či v rozporu s dobrými mravy nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání ocenění v soutěži. Pokud se dodatečně ukáže, že vítězem se stal přihlašovatel, který nesplnil podmínky účasti v soutěži nebo je u něj dán jiný důvod pro vyloučení ze soutěže, ztrácí pozici vítěze a ocenění mu nebude přiznáno, případně, bylo-li již přiznáno, mu bude odejmuto. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato pravidla soutěže VC ČEA, případně soutěž odvolat, pozastavit, zrušit, předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA schvaluje přihlašovatel tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás