Výroční ceny České eventové asociace 2020

Výroční ceny České eventové asociace (ČEA) je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti eventové komunikace, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty, nadstandardní služby dodavatelů poskytnuté v rámci eventových projektů a přispět tak ke zvýšení významu eventového průmyslu v České republice.

Výherci v jednotlivých kategoriích


1B
B2C eventy - na podporu vztahů se zákazníky


1C
B2P eventy - na podporu vztahů s veřejností

1D
B2E eventy - na podporu vztahů se zaměstnanci


2A
Zábava a showbusiness (veřejné eventy a festivaly)

2BC
Odborné konference, fóra a kongresy + Výstavy, veletrhy a oborové festivaly
Porota

 • Jan Binar, předseda

  Prezident AKA / CEO / McCANN-ERICKSON PRAGUE

 • Jan Kubinec

  Předseda ČEA / CEO / AV MEDIA EVENTS

 • Sveltana Mečiarová

  Místopředsedkyně ČEA / Managing Partner / CREATIVE PRO (CZ)

 • Vít Rozehnal

  Místopředseda ČEA / CEO / Event Selection

 • Norbert Pýcha

  CEO / EVENT ARENA

 • Tomáš Kovář

  Managing Director / Fox Hunter

 • Milan Baka

  Coffee Business Unit Manager CZ & SK / Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

 • Jana Jusková

  Corporate & Marketing Communication / MOL Česká republika

 • Andrea Faflíková

  Director of PR, Communication & Events / LEGO Group

 • Tomáš Brož

  Marketing & Event Manager

 • Marek Hlavica

  Managing Director / Asociace komunikačních agentur ČR

 • Monika Hrubalová

  Head of PR & Information Department / Český hydrometerologický ústav

 • Antonín Parma

  Event Manager Consulting

 • Sašo Belovski

  Business Development Director / Prague International Marathon

 • Tereza Vránková

  Head of Marketing & PR Communication / Samsung Electronics Czech and Slovak

 • Tomáš Macků

  External Affairs Director / IPSOS

 • Radka Vondrašová

  Marketing Specialist / KKCG

 • Jaroslava Rudolfová

  Event Marketing & Sponsoring Manager / Československá obchodní banka

 • Zuzana Vacková

  Brand Activation Manager / Jan Becher Pernod Ricard

 • Marie Votrubová

  Brand Manager Božkov / STOCK Plzeň-Božkov

 • Martin Šlechta

  Event Management, Sponsoring & Cooperation / Mercedes-Benz Cars Česká republika

 • Jakub Černý

  Communication & Marketing Manager / ČEZ

 • Jitka Vysekalová

  President / Česká marketingová společnost

 • Miloslav Tuček

  Internal Communication / Česká spořitelna

 • David Vaš

  Business Development Coordinator / Allen & Overy (Czech Republic) LLP

 • Marketa Dubská

  Manager Sports Marketing Running/Training / adidas ČR

 • Martin Šámal

  Marketing Director / VAFO PRAHA

 • Andrea Danihelova

  Head of Communication/ VSE Holding

 • Pavel Miřatský

  Marketing Manager / MONETA Money Bank

 • Anna Kruljacová

  Chairman / Studentská komora Akademického senátu VUT

 • Jiří Juránek

  Marketing Specialist / www.excelencevpraxi.cz

 • Květa Kubota

  Marketing Communication Director / Avast Software

Shortlist


Partneři Výročních cen ČEA 2020


Galerie


Soutěžní kategorie

1. Eventy pořádané pro korporátní, veřejné a politické zadavatele a neziskové projekty

1A
B2B eventy -
na podporu obchodních vztahů
1B
B2C eventy -
na podporu vztahů se zákazníky
1C
B2P eventy -
na podporu vztahů s veřejností
1D
B2E eventy -
na podporu vztahů se zaměstnanci


2. Eventy pořádané jako vlastní produkce

2A
Zábava a showbusiness
(veřejné eventy a festivaly)
2BC
Odborné konference, fóra a kongresy + Výstavy, veletrhy a oborové festivaly


GRAND PRIX

Porota vybere absolutního vítěze z přihlášených eventových projektů, které získaly 1. místo v některé z kategorií.

Obecná pravidla pro všechny soutěžní
kategorie Výročních cen ČEA

Eventový projekt

Přihlášený eventový projekt byl realizován v kalendářním roce 2019. V rámci přihlašovaného eventového projektu probíhala komunikace se zadavateli primárně v českém jazyce, sekundárně v jazyce anglickém nebo slovenském.

Přihlašované eventové projekty nemusí být realizovány na území ČR, ale přihlašovatel se musí na jejich realizaci zásadním způsobem podílet, tj. jako dodavatel podstatné složky eventového projektu.

Přihlašovatel

Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která podá přihlášku do soutěže Výroční ceny ČEA a splní její kritéria. Přihlašovatel eventového projektu musí být česká právnická nebo fyzická osoba podnikající na území České republiky bez ohledu na místo realizace eventového projektu. Přihlašovatel odpovídá za svolení zadavatele s účastí v soutěži a se zveřejněním poskytnutých referenčních materiálů (zejména foto a video) týkajících se přihlašovaného eventového projektu. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce odpovídá výhradně přihlašovatel.

Registrace a podání přihlášky

Registrace přihlášek bude otevřena 18. února, posledním dnem pro odevzdání kompletních podkladů k hodnocení je 9. březen 2020. Přihlášky je možné podávat pouze elektronicky, a to na základě pokynů uvedených na stránkách www.c-e-a.cz.

Poplatek za podání přihlášky

Poplatky za každou jednotlivou podanou přihlášku do Výročních cen ČEA 2020 jsou stanoveny takto:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pořadatel vystaví na základě registrace přihlášky fakturu se splatností 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne vystavení a zašle ji e-mailem přihlašovateli. Přihlášky, u kterých nebudou uhrazeny poplatky za jejich podání nejpozději do posledního dne období, ve kterém je možné přihlášky podávat, budou ze soutěže vyřazeny bez náhrady.

Kompletnost přihlášky (náležitosti)

V případě nepřesností či nejasností uvedených v přihlášce bude přihlašovatel obratem kontaktován zástupcem ČEA k doplnění. V případě, že přihlášky nebudou ani po výzvě kompletní, nebude přihlašovaný eventový projekt zařazen do soutěže. Přihlašovatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplaceného přihlašovacího poplatku.


Informace k podání přihlášky do Výročních cen ČEA

Podání přihlášky probíhá výhradně elektronicky přes soutěžní systém ČEA. Ten bude otevřen od 18. února do 9. března 2020. K přihlášení práce či více prací do soutěže bude potřeba vyplnit níže uvedené údaje.


Kontaktní a fakturační údaje přihlašovatele

Soutěžní video (nebo slideshow ve formátu videa)

Video / slideshow shrnující celou přihlášku – objasňující průběh, rozsah akce, důležité body i výsledky. Doporučujeme využít titulky či voiceover tak, aby ve videu byla vysvětlena výjimečnost vašeho počinu, podobně jako v textových polích níže. Maximální délka videa je 3 minuty.

Pořadatelé prací, které se umístí na shortlistu, budou vyzváni k dodání zkrácené 2minutové verze videa pro účely prezentace během závěrečného večera. Doporučujeme připravit tuto verzi již během přípravy soutěžního videa.

Přílohy

Do přihlášky je možné připojit 5 libovolných příloh (fotografie, grafy atp.), každá o maximální velikosti 2 MB. Přílohy slouží porotě k doplnění video prezentace.

Textová pole k hodnocení přihlášky

Porota Výročních cen ČEA

Porotci jsou vybíráni z řad nezávislých odborníků, zadavatelů eventů, zástupců event-marketingových agentur a dodavatelů poskytujících své služby převážně v oblasti eventového marketingu.

Předsedou poroty Výročních cen ČEA 2020 je Jan Binar, CEO McCANN-ERICKSON PRAGUE a prezident AKA.

Systém hlasování Výročních cen ČEA

Hlasování porotců je dvoukolové. Před hlasováním v prvním kole může pořadatel, prostřednictvím zvoleného oponenta z řad členů poroty, vyzvat přihlašovatele k doplnění či ujasnění některých částí přihlášky do určeného termínu.

První kolo

Každý porotce samostatně prostřednictvím online aplikace ohodnotí splnění konkrétních kritérií u všech do soutěže podaných platných přihlášek. K dispozici je škála od 0 do 3, přičemž jednotlivá ohodnocení mají následující význam:

 • 0 - nedostatečné pro uvedení na shortlist
 • 1 - doporučení pro uvedení na shortlist
 • 2 - doporučení pro udělení výhry
 • 3 - doporučení na 1. místo v dané kategorii

Hodnotí se následující kritéria:

 • kreativita (40 %)
 • náročnost a exekuce (30 %)
 • přínos (vliv na chování / vnímání) (30 %)

Na základě online hlasování porotců v prvním kole bude sestaven shortlist.
Na shortlist postupuje 5 nejlépe hodnocených projektů v každé kategorii, nenastane-li rovnost bodů na pátém místě. V takovém případě bude shortlist odpovídajícím způsobem rozšířen. O zařazení přihlášeného eventového projektu na shortlist bude organizátor informovat dne 31. března na akci Event Fest, a zároveň postup do dalšího hlasovacího kola oznámí příslušnému přihlašovateli emailem.

Druhé kolo

Druhé kolo hlasování poroty se uskuteční za fyzické přítomnosti porotců na základě živé prezentace přihlašovatele. Porota je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu porotců.

Po skončení online hlasování v rámci prvního kola zasedne porota ke společnému rokování s následujícím programem:

1. Moderátor zasedání poroty představí výsledky elektronického hlasování, tj. pořadí projektů v jednotlivých kategoriích.

2. Porota vyslechne prezentace všech přihlašovatelů shortlistovaných prací.

3. Porota společně (bez účasti veřejnosti) rozhodne o umístění přihlášených eventových projektů tak, že určí, který z přihlášených eventových projektů se umístil na 1. – 3. místě v každé kategorii.

Porota rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech porotců. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

4. Porota následně rozhodne o udělení GRAND PRIX jednomu z vítězných eventových projektů, které se umístily v rámci své kategorie na prvním místě.

Obecná práva a povinnosti poroty

Porota udělí vždy 1., 2. a 3. místo v každé kategorii, pokud je přihlášen pro danou soutěžní kategorii dostatečný počet eventových projektů. Pokud je méně přihlášených projektů, porota vždy udělí ocenění od 1. místa dále. Porota nemůže vyhlásit 2 projekty na stejném místě.

Porotce nesmí hlasovat, rozhoduje-li se o přihlášce, resp. eventovém projektu, kde je ve střetu zájmů, tj. zejména v případech, kde se sám porotce nebo společnost, v níž působí, z jakéhokoliv titulu, podíleli na realizaci přihlášeného eventového projektu nebo kde má blízký vztah s přihlašovatelem, zadavatelem přihlášeného eventového projektu apod. V takovém případě porotce označí střet zájmů u dané přihlášky a krátce slovně popíše příčinu střetu zájmů.

Na návrh předsedy poroty může porota v odůvodněných případech hlasováním rozhodnout o změně obecných pravidel či sloučení kategorií s nízkým počtem přihlášených prací.


Vyhlášení výsledků a vítězů Výročních cen ČEA v jednotlivých kategoriích

Porota v rámci slavnostního předávání ocenění vyhlásí zpravidla pouze vítěze těch soutěžních kategorií, ve kterých udělila alespoň jedno ocenění. Při slavnostním předávání ocenění tak nemusí být vyhlášeny soutěžní kategorie, ve kterých žádná ocenění nebyla udělena. V případě, že do některé kategorie nebude přihlášen žádný eventový projekt, vyhrazuje si pořadatel právo takovou kategorii nevyhlásit.

Slavnostní předání ocenění vítězům

Vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězům v jednotlivých kategoriích proběhne 27. dubna 2020 od 16 hodin formou živého on-line přenosu. Ke sledování je možné se připojit na stránkách České eventové asociace či přes živé vysílání na sociální síti Facebook.

Souhlas a prohlášení přihlašovatele
Výročních cen ČEA 2020

Osobní údaje

Veškerá data získaná od přihlašovatele, který je fyzickou osobou, jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlašovatel tímto odesláním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do soutěže Výroční ceny ČEA (dále jen „VC ČEA“), zejména jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, a to na dobu 3 (tří) let a potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo je odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako správce porušeno právo přihlašovatele na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat ocenění, stane-li se tak před jeho převzetím. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje přihlašovatele nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou osob, které budou pořadatelem pověřeny zpracováním osobních údajů. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli mohou být použity k propagaci soutěže VC ČEA zveřejněním na webových stránkách soutěže na adrese www.c-e-a.cz., v elektronické i tištěné prezentaci přihlašovatele v ročence VC ČEA 2020, při slavnostním Galavečeru za účelem vyhlášení vítězů soutěže VC ČEA a v dalších publikacích vydaných ČEA. Tato data mohou být doplněna o další osobní údaje přihlašovatele, zejména taková, která budou zachycená v rámci audiovizuálních a obrazových záznamů, včetně fotodokumentace z libovolné části soutěže, které se přihlašovatel osobně účastnil, zejména z průběhu osobních prezentací přihlášeného eventového projektu nebo projektů, předávání ocenění v rámci slavnostního Galavečeru vítězům soutěže.

Obchodní sdělení

Každý přihlašovatel odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA uděluje organizátorovi v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou, to vše pro marketingové účely organizátora, tj. zejména k informování o jeho činnosti a akcích. Pokud si přihlašovatel přeje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na v přihlášce uvedenou e-mailovou adresu odvolat, může tak kdykoliv učinit písemně e-mailem zaslaným na info@c-e-a.cz.

Autorská práva

Zasláním přihlášky do soutěže uděluje přihlašovatel organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití (licenci/podlicenci) do soutěže dodaných audiovizuálních záznamů a fotodokumentace týkající se přihlašovaného eventového projektu (dále jen „chráněné materiály“), ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku v souladu s jejich povahou pro účely prezentace výsledků soutěže VC ČEA, včetně PR a marketingových účelů organizátora, zejména jejich zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítí soutěže a ČEA, v tisku bez ohledu na jeho formu, v rámci ročenky VC ČEA bude-li vydána a dalších publikací ČEA, veřejným provozováním a vystavováním rámci slavnostního Galavečera k vyhlášení vítězů VC ČEA a v televizním vysílání, bez časového, množstevního a územního omezení; přihlašovatel současně souhlasí s tím, aby dodané chráněné materiály byly organizátorem následně pro účely zveřejnění upraveny, včetně spojení s jinými díly nebo zařazení do souborného díla. Organizátor soutěže není povinen licenci využít. Účastník soutěže současně prohlašuje, že je plně oprávněn takové oprávnění udělit a že řádně vypořádal veškerá osobnostní a práva duševního vlastnictví, která by mohla být takovým užitím dodaných chráněných materiálů jakkoliv dotčena.

Přihlašovatel současně prohlašuje, že dodané chráněné materiály neobsahují skutečnosti, které by jakkoliv zasahovaly do práv a oprávněných zájmů třetích osob a/nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy, zásadami veřejného pořádku či právním řádem České republiky; přihlašovatel zejména prohlašuje, že užitím dodaných chráněných materiálů nedojde k zásahu do autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a v případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Nad rámec předchozích souhlasů, přihlašovatel podáním přihlášky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním všech ostatních údajů, textových i obrazových, které budou v přihlášce uvedeny, a které nemají povahu osobního údaje nebo autorského díla. Přihlašovatel současně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které uvedl v přihlášce, nejsou zavádějící a jsou pravdivé, a jejich zveřejněním tak nedojde k zásahu do žádných práv třetích osob, zejména do práva k názvu právnické osoby, práva na ochranu dobré pověsti a obchodního tajemství. V opačném případě odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Všeobecná pravidla Výročních cen ČEA

Přihlašovatel, který nesplní podmínky pro účast v soutěži, nebo který jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže VC ČEA bude ze soutěže jejím pořadatelem kdykoliv v jejím průběhu vyloučen. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých přihlášek do soutěže, jakož i právo na vyloučení kteréhokoliv přihlašovatele z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho přihláška nebude odpovídat plně pravidlům soutěže VC ČEA, zejména nebude pravdivě nebo bude zavádějícím způsobem uvádět informace o přihlašovaném eventovém projektu, bude posouzena jako neetická či v rozporu s dobrými mravy nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání ocenění v soutěži. Pokud se dodatečně ukáže, že vítězem se stal přihlašovatel, který nesplnil podmínky účasti v soutěži nebo je u něj dán jiný důvod pro vyloučení ze soutěže, ztrácí pozici vítěze a ocenění mu nebude přiznáno, případně, bylo-li již přiznáno, mu bude odejmuto. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato pravidla soutěže VC ČEA, případně soutěž odvolat, pozastavit, zrušit, předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA schvaluje přihlašovatel tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.Potřebujete poradit? Neváhejte kontaktovat tajemnici ČEA na emailu marketa.chacaturov@c-e-a.cz