1C

Vánoční trhy Praha 2019 (Staroměstské / Václavské náměstí)

Firma Taiko
Klient Magistrát hlavního města Prahy

Seznam účastníků kampaně nesoucích hlavní podíl na úspěšnosti přihlášených prací

Tereza Reitschlägerová - Event director/obchod
Michal Navrátil - Korporátní marketing
Petr Hozák - Vedoucí provozního oddělení
Karen Hartley - Výkonná ředitelka/ředitel gastro oddělení
Libor Votruba - Předseda představenstva
Karel Žrout - Vedoucí hl. kanceláře
Eva Sequensová - Finanční/controlingCíl a popis eventového projektu, způsob realizace a výsledek eventového projektu

Cílem projektu je oslava a prezentace největších křesťanských svátků a zároveň i města Prahy. Charakterem, rozsahem, délkou, návštěvností a sledovaností se řadí k nejnáročnějším realizovaným eventům v ČR. Probíhá 38 dní, ve veřejném prostoru, za účasti účastí široké veřejnosti a zahraničních návštěvníků. Všechny dílčí provozní a tématické projekty jsou původní, originálně navržené, designované a realizované. Koncept výzdoby, dekorací a kulturního programu je svým rozsahem i pojetím unikátní. V mezinárodním měřítku Vánoční trhy opět obhájily své pevné místo v konkurenci světových metropolí. Fakt, že celý projekt byl realizován bez jakýchkoli omezení, komplikací a nežádoucích událostí je důkazem jeho perfektního zajištění a profesionální práce všech členů pořadatelského týmu Taiko, a.s.

Počet oslovených eventem vs reálně zúčastněných

Vánoční trhy mají charakter otevřeného projektu ve veřejném prostoru, který nepodléhá režimu kontrolovaného vstupného nebo prvků individuální kontroly parametrů návštěvnosti. Veškeré dostupné údaje o návštěvnosti tedy vychází z dostupných veřejných zdrojů monitoringu (Policie ČR, Městská policie, zdroje MHMP). Návštěvnost Vánočních trhů 2020 se v denním průběhu pohybovala v číslech 25.000 - 30.000 návštěvníků, což generuje celkový traffic projektu v rozmezí cca 950.000 - 1.140.000 návštěvníků. V meziročním srovnání se jedná o 5-7% nárůst návštěvnosti. Celková architektura a počet prodejních míst je definován dlouhodobými zadávacími podmínkami výběrového řízení projektu ze strany MHMP, takže množství prodejních stánků i ostatních instalací se meziročně výrazně nezměnilo. Zastoupení externích prodejců ve srovnání s vlastními provozovanými stánky je v procentuálním poměru 90:10. V rámci námi provozovaných prodejních míst jsme zaznamenali u vybraných položek sortimentu cca 10-15% nárůst obratu prodeje. Dlouhodobě stabilizovaný je i předpokládaný poměr podílu zahraničních návštěvníků. Který se pohybuje mezi 65-70%. Potěšitelným faktem je registrované zvýšení podílu opakovaných návštěv místních obyvatel a návštěvníků z České republiky. V rámci vlastního monitoringu online komunikace a příspěvků, doplněného o sdílené informace ze strany monitoringu MHMP, jsme s výjimkou běžných připomínek a dotazů návštěvníků, které se týkaly především běžného provozního charakteru, zaznamenali výhradně pozitivní a pochvalné reakce na průběh a charakter celého projektu. Největší pozornosti a kladným reakcím se těšily zejména velké instalace vánočního stromu s audiovizuální show, interaktivní dekorace, vyhlídková terasa a denní bohatý kulturní program na podiu Staroměstského náměstí. V rámci konání celého projektu nedošlo k žádné nepředvídané nebo konfliktní situaci, což je pro pořadatele, v případě tak náročného a dlouhodobého projektu, vynikajícím výsledkem a hodnocením organizační úrovně projektu.. Zároveň s tím je nutné zmínit i fakt, že všechny kontroly ze strany ČOI, hygieny a protipožární bezpečnosti proběhly bez připomínek a s kladným výsledkem.

Kreativita

Kompletní originální kreativní a vizuální zpracování tradičních českých vánočních témat v podobě komplexu dekorací, výzdoby a interaktivních instalací na ploše náměstí. Jedná se o rozsáhlý soubor 2D a 3D objektů a instalací, související s vizuálním provedením dekorací na všech prodejních a provozních plochách. Kreativní koncept všech prvků je původní, včetně koncepce jejich umístění a funkcí, hlavní dekorační prvky a instalace jsou originálně designovány a vyráběny přímo a konkrétně pro uvedený projekt. Dekorace všech prodejních stánků mají vlastní tématiku a provedení, které se skládá z výzdoby, osvětlení a dekorativních prvků střech, interiéru i samotného korpusu stánku. Bohatá a vizuálně originální výzdoba slavnostního vánočního stromu je podpořena doprovodnou audiovizuální hudební a světelnou animací, která probíhala denně každou hodinu v časech 16:30 - 21:30 hodin. Hudebními doprovodné motivy, kterými byly tematické vánoční skladby od hudebních skladatelů Vadima Petrova a Johna Williamse, měly velký ohlas mezi všemi návštěvníky, bez ohledu na věk či národnost. Přímo na ploše Staroměstského náměstí byl instalován i bohatě zdobený vyhlídkový most s terasou, který po celou dobu přitahoval velký zájem návštěvníků. Inovativním a mimořádně atraktivním prvkem byla prostorová instalace „létajících“ andělů, kteří se vznášeli nad plochou náměstí. Velmi vyhledávanou instalací byly i interaktivní fotopointy s motivy pohádkového střevíčku a vánočního věnce pro zamilované. Denní kulturní program, který byl unikátní svým rozsahem i formou, prezentoval na velkém podiu Staroměstského náměstí živá vystoupení více než 175 českých i zahraničních sborů a souborů. Součástí projektu bylo zajištění jeho kompletní dramaturgie, produkce a samotné realizace. Na podiu probíhaly i večerní velkoplošné projekce pohádek a dětských Večerníčků, doplněné o instalaci tematické vánoční kavárny s možností příjemného posezení. Kulturní program byl v rámci adventních víkendů doplněn i o kreativní a výtvarné dětské workshopy a společenský projekt Srdcem malované. Doprovodný program obsahoval i zajištění řady charitativních projektů na podporu neziskových subjektů a organizací. Nedílnou součástí projektu byla jeho komunikační podpora a prezentace v rámci online i offline nástrojů (www prezentace, Instagram, tiskové zprávy, tištěná média, PR, komunikace s veřejností).

Náročnost a exekuce

Realizace projektu Vánočních trhů 2019 byla s ohledem na jeho rozsah, délku, provozní a klimatické podmínky, návštěvnost a mimořádnou sledovanost jistě jedním z největších a nejnáročnějších eventů realizovaných v rámci České republiky. Komplex dílčích projektů prezentuje cca 15 samostaných projektů, jejichž profesionální provozní, materiální, personální a ekonomické zajištění je nezbytným předpokladem úspěšné realizace. Jedná se zejména o projekty provozního charakteru (architektura ploch, stavba a manipulace, instalace, elektrifikace, odpadové hospodářství, správa a ochrana ploch, zajištění bezpečnosti, hygieny prodeje, skladování a zásobování, atd.), dále potom samostatné projekty zajištění sortimentu a nájmu všech obchodních stánků a ploch, dekorací a výzdoby, denního kulturního programu a dalších doprovodných projektů (charita, program významných dnů (Mikulášské oslavy, Štědrý den, Silvestr, Tříkrálové oslavy, atd.)). Významnou složkou realizace je i ekologický aspekt projektu 100%BIO, prezentovaný v podobě kompletního servisního materiálu na všech prodejních místech a v rámci celého konání trhů. Je nutné brát na zřetel skutečnost, že celý projekt v trvání 38 dní, probíhá v otevřeném veřejném prostoru se zvýšenými nároky na zajištění všech dílčích operací, s přímou účastí široké veřejnosti a za ztížených zimních klimatických podmínek. To klade mimořádné nároky na celou organizaci, produkci a perfektní realizaci. Fakt, že celý projekt byl realizován bez jakýchkoli omezení, komplikací a nežádoucích událostí je důkazem jeho perfektního zajištění a profesionální práce všech členů týmu Taiko a externích partnerů, kteří se na eventu Vánočních trhů podíleli.

Přínos (vliv na chování / vnímání)

Projekt Vánočních trhů je nejrozsáhlejší a nejviditelnější formou oslav největších křesťanských svátků ve veřejném prostoru na území České republiky. Prezentace historické vánoční tématiky a souvisejících svátečních událostí, které připomínajících hlavní symboliku křesťanských tradic, mohou, v prostředí současného globálně vnímaného světa, výrazně napomoci spoluvytváření vzájemných mezilidských vztahů, komunikaci, porozumění a pochopení rozdílných filozofií, náboženství a společenských názorů. Neopakovatelná atmosféra historického centra Prahy v kombinaci s tématikou vánoc, která je vnímána ve formě přímé interakce a setkávání návštěvníků přímo na Vánočních trzích, je jedním z nejsilnějších emocionálních zážitků, které projekt přináší široké veřejnosti. Přímé, bezprostřední osobní reakce návštěvníků, ale i ohlasy a reakce v doprovodné komunikaci na sociálních sítích, jsou důkazem silného a pozitivního emočního aspektu projektu. I v obecném měřítku atmosféra a provedení celého projektu nezanedbatelným způsobem přispěly k adekvátní reprezentaci nejen českých vánočních a historických tradic, ale i vnímání atmosféry a historie hlavního města Prahy. Projekt Vánočních trhů se stal zároveň součástí řady mezinárodních anket a soutěží o nejkrásnější vánoční trhy a destinace a opět obhájil své pevné místo v prestižní společnosti světových metropolí. V rámci celého průběhu konání Vánočních trhů nedošlo k žádným konfliktním situacím či událostem. Z chování návštěvníků byla zřetelně cítit vstřícnost a přátelská nálada, se kterou si užívali slavnostní událost a typickou vánoční atmosféru, která byla trzích cítit na každém kroku.

Doplňující informace

Zadavatelem realizace projektu je Magistrát hlavního města Prahy. Součástí rozsáhlého zadavatelského projektu je i specifikace širokého souboru provozních, bezpečnostních, hygienických, organizačních, sortimentních, prodejních a tématických podmínek. Jejich respektování a dodržování je pod průběžnou kontrolou a dohledem úřadů a oficiálních institucí. V rámci celého průběhu konání Vánočních trhů nedošlo k žádným konfliktním situacím či událostem a všichni návštěvníci se chovali velice přátelsky, mile a vstřícně, což dokazuje, že si projekt v pozitivním smyslu po všech stránkách užívali a přinesl jim individuální emoční zážitky. Projekt byl ze strany zadavatele, návštěvníků i prodejců hodnocen jako profesionálně provedený a velice úspěšný. Uvedená fakta jsou pro nás, jako hlavního pořadatele, nejen oceněním naší práce, ale zároveň i závazkem a motivací pro úspěšnou realizaci nových projektů podobného charakteru.

Rozpočet

nad 30 mio