Výroční ceny České eventové asociace 2021

Výroční ceny České eventové asociace (ČEA) je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti eventové komunikace, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty, nadstandardní služby dodavatelů poskytnuté v rámci eventových projektů a přispět tak ke zvýšení významu eventového průmyslu v České republice.

Shortlist přihlášených prací2A
Zábava a showbusiness (veřejné eventy a festivaly)

2B
Odborné konference, fóra a kongresy


Porota

 • Jan Binar

  Předseda poroty / Prezident AKA / CEO / McCANN-ERICSON PRAGUE

 • Monika Hrubalová

  Garant 1A (B2B) / Head of PR & Information Department / Český hydrometerologický ústav

 • Tomáš Brož

  Garant 1B (B2C) / Marketing Channel Manager / Champion International Czech Incorporated

 • Marek Hlavica

  Garant 1C (B2P) / Managing Director / Asociace komunikačních agentur ČR

 • Andrea Faflíková

  Garant 1D (B2E) / Director of PR, Communication & Events / LEGO Group

 • Antonín Parma

  Garant 2ABC (VLP) / Founder & CCO / Magnoli Group

 • Vít Rozehnal

  Předseda ČEA / CEO / Event Selection

 • Jan Kubinec

  Místopředseda ČEA / CEO / AV MEDIA EVENTS

 • Norbert Pýcha

  Mísotpředseda ČEA / CEO / EVENT ARENA

 • Aleš Klemperer

  Managing of Event Creators / MVP events

 • David Borovka

  Managing Director / Borovka Event

 • Andrea Danihelová

  Head of Communication / VSE Holding

 • Anna Kruljacová

  Chairman / Studentská komora Akademického senátu VUT

 • David Vaš

  Business Development Executive / Allen & Overy

 • Jana Jusková

  Retail marketing manager / SPORTISIMO

 • Jaroslava Rudolfová

  Event Marketing & Sponsoring Manager / Československá obchodní banka

 • Jiří Juránek

  Marketing Specialist / www.excelencevpraxi.cz

 • Markéta Dubská

  Sports Marketing Manager / adidas

 • Martin Šámal

  Marketing Director / VAFO PRAHA

 • Martin Voňka

  Producer / Metronome Production & Ostrovy

 • Milan Baka

  Coffee Business Unit Manager CZ & SK / Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

 • Miloslav Tuček

  Internal Communication / Česká spořitelna

 • Naďa Černá

  Project Manager / Český olympijský výbor

 • Pavel Miřatský

  Marketing Manager / MONETA Money Bank

 • Petr Plocek

  Head of Identity & Communication / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

 • Sašo Belovski

  Business Development Director / RunCzech

 • Sveltana Mečiarová

  Managing Partner / CREATIVE PRO (CZ)

 • Tereza Vránková

  Head of Marketing & PR Communication / Samsung Electronics Czech and Slovak

 • Tomáš Kovář

  Managing Director / Fox Hunter

 • Tomáš Macků

  External Affairs Director / Ipsos

Soutěžní kategorie

Do každé kategorie je možné přihlásit živé, on-line i hybridní eventy.

1. Eventy pořádané pro korporátní, veřejné a politické zadavatele a neziskové projekty

1A
B2B eventy -
na podporu obchodních vztahů
1B
B2C eventy -
na podporu vztahů se zákazníky
1C
B2P eventy -
na podporu vztahů s veřejností
1D
B2E eventy -
na podporu vztahů se zaměstnanci


2. Eventy pořádané jako vlastní produkce

2A
Zábava a showbusiness (veřejné eventy a festivaly)
2B
Odborné konference, fóra a kongresy
2C
Výstavy, veletrhy a oborové festivaly


GRAND PRIX

Porota vybere absolutního vítěze z přihlášených eventových projektů, které získaly 1. místo v některé z kategorií.Soutěžní systém

Obecná pravidla pro všechny soutěžní
kategorie

Eventový projekt

Přihlášený eventový projekt byl realizován v kalendářním roce 2020. V rámci přihlašovaného eventového projektu probíhala komunikace se zadavateli primárně v českém jazyce, sekundárně v jazyce anglickém nebo slovenském.

Přihlašované eventové projekty nemusí být realizovány na území ČR, ale přihlašovatel se musí na jejich realizaci zásadním způsobem podílet, tj. jako dodavatel podstatné složky eventového projektu.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty realizované živě, v on-line formátu i eventy hybridní.

Přihlašovatel

Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která podá přihlášku do soutěže Výroční ceny ČEA a splní její kritéria. Přihlašovatel eventového projektu musí být česká právnická nebo fyzická osoba podnikající na území České republiky bez ohledu na místo realizace eventového projektu. Přihlašovatel odpovídá za svolení zadavatele s účastí v soutěži a se zveřejněním poskytnutých referenčních materiálů (zejména foto a video) týkajících se přihlašovaného eventového projektu. Za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce odpovídá výhradně přihlašovatel.

Registrace a podání přihlášky

Registrace přihlášek bude otevřena 15. dubna, posledním dnem pro odevzdání kompletních podkladů k hodnocení je 12. květen. Přihlášky je možné podávat pouze elektronicky přes soutěžní systém, do kterého se soutěžící dostanou přes stránky www.c-e-a.cz.

Poplatky za registraci přihlášek

Poplatek za jednu registrovanou přihlášku do Výročních cen ČEA 2021:

Při registraci dvou přihlášených projektů získá soutěžící zvýhodněných podmínek:

Při registraci tří a více přihlášených projektů získá soutěžící tyto zvýhodněné podmínky:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pořadatel vystaví na základě registrace přihlášky fakturu se splatností 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne vystavení a zašle ji e-mailem přihlašovateli. Přihlášky, u kterých nebudou uhrazeny poplatky za jejich podání nejpozději do posledního dne období, ve kterém je možné přihlášky podávat, budou ze soutěže vyřazeny bez náhrady.

Kompletnost přihlášky (náležitosti)

V případě nepřesností či nejasností uvedených v přihlášce bude přihlašovatel obratem kontaktován zástupcem ČEA k doplnění. V případě, že přihlášky nebudou ani po výzvě kompletní, nebude přihlašovaný eventový projekt zařazen do soutěže. Přihlašovatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplaceného přihlašovacího poplatku.


Informace k podání přihlášky

Podání přihlášky probíhá výhradně elektronicky přes soutěžní systém ČEA. Ten bude otevřen od 15. dubna do 12. května 2021. K přihlášení práce či více prací do soutěže bude potřeba vyplnit níže uvedené údaje.


Kontaktní a fakturační údaje přihlašovatele

Soutěžní video (nebo slideshow ve formátu videa)

Video/slideshow shrnující celou přihlášku – objasňující průběh, rozsah akce, důležité body i výsledky. Doporučujeme využít titulky či voiceover tak, aby ve videu byla vysvětlena výjimečnost vašeho počinu, podobně jako v textových polích níže. Maximální délka videa je 3 minuty.

Pořadatelé prací, které se umístí na shortlistu, budou vyzváni k dodání zkrácené 2minutové verze videa pro účely prezentace během závěrečného večera. Doporučujeme připravit tuto verzi již během přípravy soutěžního videa.

Fotografie

K přihlášce soutěžící dodá max. 5 ilustračních fotografií v tiskovém rozlišení.

Textová pole k hodnocení přihlášky

Porota Výročních cen ČEA

Porotci jsou vybíráni z řad nezávislých odborníků, zadavatelů eventů, zástupců event-marketingových agentur a dodavatelů poskytujících své služby převážně v oblasti eventového marketingu. Kompletní seznam poroty bude uveřejněn v době 1. kola hlasování.

Předsedou poroty Výročních cen ČEA 2021 je Jan Binar, CEO v McCann Prague a prezident AKA.

Garanti jednotlivých kategorií:

1A (B2B)Monika Hrubalová, Head of PR & Information Department v Český hydrometerologický ústav
1B (B2C)Tomáš Brož, Marketing Channel Director v Champion International Czech Incorporated
1C (B2P)Marek Hlavica, Managing Director v Asociaci komunikačních agentur
1D (B2E)Andrea Faflíková, Director of PR, Communication & Events v LEGO Group
2ABC (VLP)   Antonín Parma, Founder & CCO v Magnoli Group

Systém hlasování Výročních cen ČEA

Hlasování porotců je dvoukolové. Před hlasováním v prvním kole může pořadatel, prostřednictvím zvoleného oponenta z řad členů poroty, vyzvat přihlašovatele k doplnění či ujasnění některých částí přihlášky do určeného termínu.

První kolo

Každý porotce samostatně prostřednictvím on-line aplikace ohodnotí splnění konkrétních kritérií u všech do soutěže podaných platných přihlášek. K dispozici je škála od 0 do 3, přičemž jednotlivá ohodnocení mají následující význam:

 • 0 - nedostatečné pro uvedení na shortlist
 • 1 - doporučení pro uvedení na shortlist
 • 2 - doporučení pro udělení výhry
 • 3 - doporučení na 1. místo v dané kategorii

Hodnotí se následující kritéria:

 • kreativita (40 %)
 • náročnost a exekuce (30 %)
 • přínos (vliv na chování / vnímání) (30 %)

Na základě on-line hlasování porotců v prvním kole bude sestaven shortlist.
Na shortlist postupuje 5 nejlépe hodnocených projektů v každé kategorii, nenastane-li rovnost bodů na pátém místě. V takovém případě bude shortlist odpovídajícím způsobem rozšířen. O zařazení přihlášeného eventového projektu na shortlist bude organizátor postupující soutěžící informovat
e-mailem po uzavření 1. kola hlasování. Součástí bude také termín a další informace k prezentaci shortlistovaných projektů pro 2. kolo hlasování.

Druhé kolo

Druhé kolo hlasování poroty se uskuteční za fyzické/on-line přítomnosti porotců na základě živé/on-line prezentace přihlašovatele. Porota je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu porotců.

Po skončení hlasování v rámci prvního kola zasedne porota ke společnému rokování s následujícím programem:

1. Moderátor zasedání poroty představí výsledky elektronického hlasování, tj. pořadí projektů v jednotlivých kategoriích.

2. Porota vyslechne prezentace všech přihlašovatelů shortlistovaných prací.

3. Porota společně (bez účasti veřejnosti) rozhodne o umístění přihlášených eventových projektů tak, že určí, který z přihlášených eventových projektů se umístil na 1. – 3. místě v každé kategorii.

Porota rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech porotců. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty.

4. Porota následně rozhodne o udělení GRAND PRIX jednomu z vítězných eventových projektů, které se umístily v rámci své kategorie na prvním místě.

Obecná práva a povinnosti poroty

Porota udělí vždy 1., 2. a 3. místo v každé kategorii, pokud je přihlášen pro danou soutěžní kategorii dostatečný počet eventových projektů. Pokud je méně přihlášených projektů, porota vždy udělí ocenění od 1. místa dále. Porota nemůže vyhlásit 2 projekty na stejném místě.

Porotce nesmí hlasovat, rozhoduje-li se o přihlášce, resp. eventovém projektu, kde je ve střetu zájmů, tj. zejména v případech, kde se sám porotce nebo společnost, v níž působí, z jakéhokoliv titulu, podíleli na realizaci přihlášeného eventového projektu nebo kde má blízký vztah s přihlašovatelem, zadavatelem přihlášeného eventového projektu apod. V takovém případě porotce označí střet zájmů u dané přihlášky a krátce slovně popíše příčinu střetu zájmů.

Na návrh předsedy poroty může porota v odůvodněných případech hlasováním rozhodnout o změně obecných pravidel či sloučení kategorií s nízkým počtem přihlášených prací.

Porota může udělit mimořádná ocenění dle vlastní volby.


Vyhlášení výsledků a vítězů v jednotlivých kategoriích

Porota v rámci slavnostního předávání ocenění vyhlásí zpravidla pouze vítěze těch soutěžních kategorií, ve kterých udělila alespoň jedno ocenění. Při slavnostním předávání ocenění tak nemusí být vyhlášeny soutěžní kategorie, ve kterých žádná ocenění nebyla udělena. V případě, že do některé kategorie nebude přihlášen žádný eventový projekt, vyhrazuje si pořadatel právo takovou kategorii nevyhlásit.

Slavnostní předání ocenění vítězům

Vyhlášení vítězů proběhne v polovině června 2021. O přesném termínu předání ocenění vítězům bude Česká eventová asociace informovat s dostatečným předstihem direct mailem, informace k předávání ocenění umístí také na web a sociální sítě. Místo a forma bude upřesněna dle aktuální pandemické situace a pohledu možností v pořádní eventů. Zástupce každého z oceněných přihlašovatelů obdrží trofej a oficiální výherní certifikát Výroční ceny ČEA 2021 s uvedením názvu přihlašovatele, přihlašovaného eventového projektu práce, soutěžní kategorie a získaného ocenění. Přihlašovatelům, kteří si trofej nebo výherní certifikát osobně nepřevezmou, zašle tyto ocenění pořadatel po ukončení soutěže vhodným způsobem na adresu sídla uvedenou v přihlášce.

Souhlas a prohlášení přihlašovatele
Výročních cen ČEA

Osobní údaje

Veškerá data získaná od přihlašovatele, který je fyzickou osobou, jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlašovatel tímto odesláním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do soutěže Výroční ceny ČEA (dále jen „VC ČEA“), zejména jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, a to na dobu 3 (tří) let a potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo je odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele a dále práva o přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako správce porušeno právo přihlašovatele na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat ocenění, stane-li se tak před jeho převzetím. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje přihlašovatele nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou osob, které budou pořadatelem pověřeny zpracováním osobních údajů. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli mohou být použity k propagaci soutěže VC ČEA zveřejněním na webových stránkách soutěže na adrese www.c-e-a.cz., v elektronické i tištěné prezentaci přihlašovatele v ročence VC ČEA 2021, při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže VC ČEA a v dalších publikacích vydaných ČEA. Tato data mohou být doplněna o další osobní údaje přihlašovatele, zejména taková, která budou zachycená v rámci audiovizuálních a obrazových záznamů, včetně fotodokumentace z libovolné části soutěže, které se přihlašovatel osobně účastnil, zejména z průběhu osobních prezentací přihlášeného eventového projektu nebo projektů, předávání ocenění vítězům soutěže.

Obchodní sdělení

Každý přihlašovatel odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA uděluje organizátorovi v souladu se zákonem, v platném znění souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou, to vše pro marketingové účely organizátora, tj. zejména k informování o jeho činnosti a akcích. Pokud si přihlašovatel přeje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na v přihlášce uvedenou e-mailovou adresu odvolat, může tak kdykoliv učinit písemně e-mailem zaslaným na info@c-e-a.cz.

Autorská práva

Zasláním přihlášky do soutěže uděluje přihlašovatel organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití (licenci/podlicenci) do soutěže dodaných audiovizuálních záznamů a fotodokumentace týkající se přihlašovaného eventového projektu (dále jen „chráněné materiály“) a násl. Občanského zákoníku v souladu s jejich povahou pro účely prezentace výsledků soutěže VC ČEA, včetně PR a marketingových účelů organizátora, zejména jejich zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítí soutěže a ČEA, v tisku bez ohledu na jeho formu, v rámci ročenky VC ČEA bude-li vydána a dalších publikací ČEA, veřejným provozováním a vystavováním v rámci vyhlášení vítězů VC ČEA a v televizním vysílání, bez časového, množstevního a územního omezení; přihlašovatel současně souhlasí s tím, aby dodané chráněné materiály byly organizátorem následně pro účely zveřejnění upraveny, včetně spojení s jinými díly nebo zařazení do souborného díla. Organizátor soutěže není povinen licenci využít. Účastník soutěže současně prohlašuje, že je plně oprávněn takové oprávnění udělit a že řádně vypořádal veškerá osobnostní a práva duševního vlastnictví, která by mohla být takovým užitím dodaných chráněných materiálů jakkoliv dotčena.

Přihlašovatel současně prohlašuje, že dodané chráněné materiály neobsahují skutečnosti, které by jakkoliv zasahovaly do práv a oprávněných zájmů třetích osob a/nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy, zásadami veřejného pořádku či právním řádem České republiky; přihlašovatel zejména prohlašuje, že užitím dodaných chráněných materiálů nedojde k zásahu do autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a v případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Nad rámec předchozích souhlasů, přihlašovatel podáním přihlášky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním všech ostatních údajů, textových i obrazových, které budou v přihlášce uvedeny, a které nemají povahu osobního údaje nebo autorského díla. Přihlašovatel současně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které uvedl v přihlášce, nejsou zavádějící a jsou pravdivé, a jejich zveřejněním tak nedojde k zásahu do žádných práv třetích osob, zejména do práva k názvu právnické osoby, práva na ochranu dobré pověsti a obchodního tajemství. V opačném případě odpovídá za veškerou újmu, která by tím organizátorovi vznikla.

Všeobecná pravidla Výročních cen ČEA

Přihlašovatel, který nesplní podmínky pro účast v soutěži, nebo který jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže VC ČEA bude ze soutěže jejím pořadatelem kdykoliv v jejím průběhu vyloučen. Pořadatel si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých přihlášek do soutěže, jakož i právo na vyloučení kteréhokoliv přihlašovatele z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho přihláška nebude odpovídat plně pravidlům soutěže VC ČEA, zejména nebude pravdivě nebo bude zavádějícím způsobem uvádět informace o přihlašovaném eventovém projektu, bude posouzena jako neetická či v rozporu s dobrými mravy nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání ocenění v soutěži. Pokud se dodatečně ukáže, že vítězem se stal přihlašovatel, který nesplnil podmínky účasti v soutěži nebo je u něj dán jiný důvod pro vyloučení ze soutěže, ztrácí pozici vítěze a ocenění mu nebude přiznáno, případně, bylo-li již přiznáno, mu bude odejmuto. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tato pravidla soutěže VC ČEA, případně soutěž odvolat, pozastavit, zrušit, předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Odesláním přihlášky do soutěže VC ČEA schvaluje přihlašovatel tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.Potřebujete poradit? Neváhejte kontaktovat tajemnici ČEA na e-mailu: marketa.chacaturov@c-e-a.cz


Soutěžní systém